Cíle projektu 2012 -2014

[14.10.2013]

Rašeliniště by se měla regenerovat vlastními silami

Projekt má do konce roku 2014 vytvořit předpoklady k tomu, aby se rašeliniště v oblasti mohla vlastními silami regenerovat. Funkčnost odvodňovacích příkopů vytvořených člověkem bude v co největší možné míře narušena a důležitá voda tak bude moci zůstat v rašeliništi.
 
Pro větší informovanost obyvatelstva putuje po obou stranách hranice výstava. Kromě toho je tu nabídka prohlídek zájmového území.

Probíhá stále intenzivnější přeshraniční spolupráce mezi českými a saskými lesníky a ochránci přírody. Díky tomu mohou být prohlubovány stávající kontakty a navazovány nové.
 
Výsledkem společných snah má být zvýšení retenční schopnosti krajiny, zlepšení vodního  režimu a obnovení funkce rašelinišť jako biotopu pro celou řadu ojediněle se vyskytujících druhů živočichů  a rostlin.
Základem pozdější kontroly úspěšnosti opatření je mapování vegetace, pořizování leteckých snímků a měření stavu vody. Avšak až za mnoho desetiletí se ukáže, zda se ze silně narušených rašelinišť vyvíjejí opět rozrůstající se rašeliniště.