Projektové území 2012 - 2014

[11.10.2013]

Popis

Zájmové území čítající přes 2400 hektarů se rozprostírá na hřebeni Krušných hor podél česko-německé hranice mezi obcemi Satzung a Hora Sv. Šebestiána. Na německé straně se s aktivními renaturalizačními opatřeními počítá v rámci čtrnácti rašeliništních komplexů na ploše o výměře cca 200 ha. Na české straně má být revitalizováno jedno rašeliniště o celkové ploše cca 10 ha.

Na německé straně jsou tři čtvrtiny plochy určené k renaturalizaci ve vlastnictví Svobodného státu Sasko a jsou spravovány a obhospodařovány státním podnikem Saské lesy (Staatsbetrieb Sachsenforst). Ostatní plochy jsou ve vlastnictví soukromých osob, popř. obcí.
Na české straně se projektová opatření dotýkají výlučně lesa ve vlastnictví České republiky, jehož správcem a hospodářem jsou Lesy České republiky, s.p.

Rašeliniště určená k revitalizaci na německé straně jsou součástí Evropsky významných lokalit „Rašeliniště a rašelinné lesy u obce Satzung“ a „Horské louky v okolí obcí Rübenau, Kühnhaide a Satzung“ („Moore und Moorwälder bei Satzung“ und „Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung“).

Podstatné části zájmového území na německé straně patří do Ptačí oblasti (SPA) „Krušnohorský hřeben u obce Satzung“ (“Erzgebirgskamm bei Satzung“).

Rašelinné komplexy „Schwarze Heide“ a „Kriegswiese“ jsou od roku 1967 resp.1961 chráněny jako přírodní rezervace (NSG).

Rašeliniště na české straně jsou částečně rovněž součástí Evropsky významných lokalit (EVL/FFH). Leží rovněž v  Ptačí oblasti (PO/SPA) „Novodomské rašeliniště –    Kovářská “.