Události

[11.02.2020]

Setkání doprovodné pracovní skupiny projektu Moorevital2018 v Klášterci nad Ohří

K letošnímu setkání  doprovodné pracovní skupiny (DPS), která se konala dne 30. 01. 2020, nás pozvaly Lesy ČR, s.p. do prostor zámku Klášterec nad Ohří. Kromě projektových partnerů se akce zúčastnili i zástupci příslušných úřadů obou zemí např. vodohospodářů státního podniku  Povodí Ohře, úřadu ochrany přírody a vodoprávního úřadu okresu Erzgebirge a vodoprávního úřadu magistrátu města Chomutova, zástupkyně Saské rozvojové banky v Drážďanech (SAB) a zástupci  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) i Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).
Byly zde představeny pokroky projektu v roce 2019 a poskytnut výhled do  konce projektového období  do 31. 12. 2020 (prezentace najdete zde). Projektoví partneři byli upozorněni na důležité termíny - 26. 09. 2020 bude znovu otevřena obnovená naučná stezka rašeliniště Stengelhaide a 26. 11. 2020 se koná závěrečná konference projektu.
Ondřej Volf ze spolku Ametyst informoval nejdříve o programu k obnovení lesních porostů v české části Krušných hor pro léta 2016 až 2030 a propojenými opatřeními k podpoře tetřívka obecného v Krušnohoří. Ve své prezentaci  představil kromě jiného projekt Revitalizace rašeliništ a management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří – TetraoVit jako příklad pro další projekty na hřebenu Krušnohoří.
Po přednáškách měli účastníci možnost k zapojení do diskuze.
 
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat Lesní správě Klášterec za přípravu akce a účastníkům za konstruktivní spolupráci.