Události

[03.09.2019]

Ohlédnutí za seminářem o vodě v Klášterci nad Ohří (14. červen 2019)

Voda v lesních porostech a revitalizace rašelinišť

Zadržování vody v krajině lze provádět různými způsoby s různými dopady na jejich ekologickou stabilitu. Lesní porosty lesního hospodářského celku Klášterec v Krušných horách jsou významným územím CHOPAV s četnými rašeliništi a s několika vodními nádržemi. Vodoochranná funkce lesních porostů je bezesporu jednou s nejvýznamnějších na tomto území. Po překonané imisní kalamitě osmdesátých letech minulého století jsou tyto lesní porosty vystaveny dalšímu nebezpečí, tentokrát vyplývající z klimatické změny, která s sebou nese teplejší a sušší podnebí.
 
Seminář byl určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků byla zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální problematice. 

Seminář navštívilo celkem 28 účastníků, z nichž někteří přednášeli (6 příspěvků). Přednášky se týkaly vody v lesních půdách s následkem deficitu vody v jejích různých vrstvách i zavodnělých půd a co s nimi dál (Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, Mendelova univerzita v Brně, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti stanice Opočno, ČVUT Praha ).
Posledním příspěvkem s povzbuzením k revitalizacím rašelinišť byl příspěvek Leadpartnera projektu Moorevital 2018. Byl představen jak aktuální projekt, tak předchozí projekty a smysl celého snažení o znovu zavodnění chráněných rašelinných ploch, které jsou svým výskytem a funkcí jedinečné.

Po všech přednáškách se účastníci přesunuli do terénu k exkurzi a prohlédli si revitalizované území z posledního přeshraničního projektu na rašeliništi Pod Jelení horou a čerstvě zahrazené odvodňovací příkopy na Novoveském rašeliništi v rámci projektu Moorevital 2018 včetně aktuálně provedených oplocení k ochraně břízy pýřité jakožto "potravního lákadla" pro tetřívka. Na místě se rozvinula hloučková diskuze o provedených opatřeních, budoucích přínosech a možných konfliktech. Veskrze se všichni shodli na tom, že na znovu zavodněných rašeliništích nelze pěstovat hospodářský les s výhledem výnosů. Bude se vždy jednat o les zvláštního určení pro zachování biodiverzity a dostatku vody v krajině. Lze obecně říci, že kromě statutu ochrany přírody zastávají pozemky také statut akumulace vod. Diskuzním fórem proběhly také dlouho debatované huminové látky, které jsou v rašeliništní vodě obsažené. Odtoky ze zahrazených rašelinišť by měly být monitorovány, avšak za poslední 2 roky jsou ve vegetačním období monitorizované veličiny neměřitelné neboť chybí zcela voda v malých vodních tocích. V rámci projektu se pořizují měřící přístroje k monitoringu na české straně již druhým rokem, kdy se zatím nepodařilo vyspecifikovat přístroje tak, aby vyhovovaly legislativě o zadávání veřejných zakázek a bylo možno bezproblémově čerpat příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Snad se podaří přístroje úspěšně pořídit, nainstalovat a změřit hodnoty, které vodohospodáři požadují při obdobných opatřeních. 

Doufáme, že jsme naším projektem oslovili další vlastníky lesa, kteří mají na svých pozemcích rašeliniště a nedaří se jim zdárně vypěstovat hospodářský les. Pojďme se na takové lesy dívat z jiného úhlu a jednoduchými technickými prostředky vytvořit výjimečné biotopy!