Cíle projektu 2017 - 2020

[27.09.2017]

Cíle projektu

Revitalizace dalších formálně odvodněných rašelinných biotopů ve vyšších polohách, především na platě Krušných hor, jsou hlavní úlohou projektu. Mělo by zde dojít ke stabilizaci  a následně k zlepšení stavu rašelinných stanovištních typů na území Evropsky významných lokalit, a to oboustranně při české a německé státní hranici. Opatření zahrnuje zlepšení stavu typicky vrchovištních rostlin a živočichů v chráněných územích v evropské ekologické síti Natura 2000. Na české straně projektu by mělo být dosaženo zlepšení a zhodnocení biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix L.) uvnitř i vně stávajících evropských Ptačích oblastí.

Kromě pokračující dokumentace vývoje rašelinišť probíhá také evaluace revitalizačních opatření předchozího projektu (Cíl3). Cílený hydrologický a vegetační  monititoring bude podpořen dálkovým sledováním  terénu tzv. leteckým a laserovým snímkováním.

Informovanost široké veřejnosti o ekologickém významu neporušených rašelinišť a potřebě jejich ochrany by měla být podporována na obou stranách hranice. Zážitky pro milovníky přírody a hosty spjaté s krušnohorskými rašeliništi budou podpořeny prostřednictvím cílené práce s veřejností prostřednictvím internetu, publikací, médií, prohlídek s průvodcem a obnovou/rozšířením naučné stezky vedoucí rašeliništěm Stengelhaide u obce Kühnhaide.
 
 
Realizace projektu:
•   Vyhotovení hydrologických a vědeckých posudků pro území rašelinišť, která ještě nebyla zpracována (na německé straně obzvláště rašelinné komplexy Bärenlochheide, Bauernhaide, Erlhaide a na české straně Novoveské rašeliniště u H. Sv. Šebestiána). 

•   Odborné a metodicky zpracované projektové dokumentace pro revitalizace všech rašelinišť projektového území pod vedením aktuálních znalostí a zkušeností (se zohledněním technických a technologických možností k zadržení srážkových vod). Získání nutných veřejnoprávních rozhodnutí, povolení atd. 
 
•   Přelety k pořízení ortofoto snímků nad projektovým územím s vysokým rozlišením (letecké snímky s 5 cm rozlišením půdního povrchu) a laserové skenování pro pořízení reliéfových snímků a fotogrametrické analýzy vegetace a výchozího stavu rašelinišť na území projektu (vlastní interpretace leteckých snímků). 

•   Realizace opatření revitalizací rašelinišť na celkové ploše 172 ha rašelinišť (Německo  cca 162 ha, Česko cca 10 ha) prostřednictvím vybraných firem, převážně strojově s nasazením uzpůsobené bagrové techniky. 

•   Provedení opatření ke zlepšení biotopu tetřívka obecného zejména zlepšením potravní nabídky – ochrana břízy pýřité na ploše cca 2 ha. Sadba vrby podél toku Chomutovky k snížení obsahu huminových kyselin (české území).

•   Obnova a částečné rozšíření vybavení naučné stezky o rašeliništích „Stengelhaide“  na německé straně (povalový chodník).   

•   Vydání a distribuce vícejazyčného letáku s obsahem projektu (německy, česky, anglicky). Nákup měřících přístrojů a prezentace výsledků hydromonitoringu na české straně a vegetační monitoring na německé straně projektu. Práce s veřejností na téma „Ochrana rašelinišť v Krušných horách“ , ke které patří také aktualizace a péče o webové stránky MOOREVITAL a rozšíření dvojjazyčné putovní výstavy „ Rašeliniště na hranicích“.