Projektové území 2017 - 2020

[20.09.2017]

Územní popis

Revitalizační opatření jsou rozdělena do dvou dílčích oblastí. Na české straně projektu budou znovu zavodněna rašeliniště na 10-ti hektarech Novoveského rašeliniště u Hory Sv. Šebestiána.Na německém území budou uzavřeny odvodňovací kanály na 162 hektarech rašelinišť západně od obce Kühnhaide okresu Marienberg.

Novoveské rašeliniště leží ve státním lese, který obhospodařují Lesy České republiky, s.p. Plánované plochy revitalizačních opatření jsou na německé straně majetkem Svobodného státu Sasko a jsou obhospodařovány
ve správě Staatsbetrieb Sachsenforst (státní podnik Saské lesy).

NATURA 2000

Novoveské rašeliniště se nachází v Evropsky významné lokalitě (EVL) „Novodomské a polské rašeliniště“, Ptačí oblasti „Novodomské rašeliniště – Kovářská“ a části Přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“. Německé rašelinné komplexy leží na území Evropsky významné lokality (EVL) „Mothäuser Heide“ a částečně na stejnojmenném chráněném území.